Jak na ChatGPT

Interaktivní průvodce pro práci s ChatGPT je navržený tak, aby poskytoval uživatelům užitečné informace, cvičné úkoly a důležité odkazy pro efektivní využivání chatbota. Průvodce je pravidelně aktualizován na základě nových poznatků a zpětné vazby účastníků.

Budeme rádi za každou zpětnou vazbu nebo dotaz. V obou případech nám můžete napsat na aireaktor@ujep.cz nebo dolů do komentářů.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

následující text je navržen jako online průvodce pro práci s ChatGPT. Tohoto průvodce budeme pravidelně aktualizovat a rozšiřovat o nové informace a důležité odkazy (doporučujeme si odkaz na průvodce uložit a pravidelně se k němu vracet podle potřeby). V průvodci najdete mnoho ukázkových cvičných zadání, které můžete rovnou vkládat do konverzačního okna chatbota na adrese https://chat.openai.com/ (je nutné se zaregistrovat nebo přihlásit přes účet na Google).

Pro lepší, spolehlivější a rychlejší výsledky doporučujeme využít placenou verzi ChatGPT-4 (přibližně 20 USD/měsíčně + daň – nutno zvolit “upgrade to ChatGPT Plus”), nicméně pro trénink a seznámení s funkcemi chatbota je také k dispozici bezplatná verze ChatGPT-3.5 (avšak přístup může být omezen v případě vyššího zatížení ostatními uživateli).

Přejeme příjemnou zábavu!

Chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer) je AI jazykový model, fungující na principu „transformerů“, což jsou pokročilé neuronové sítě, které se učí generovat a porozumět jazyku na základě rozsáhlého množství vstupního textu. Model je předtrénován na velkém objemu textových dat, což mu umožňuje získat širokou znalost jazyka, gramatiky, faktuálních informací a mnoha dalších aspektů. Chatbot přijímá textové zadání (tzv. prompt) od uživatele a na základě kontextu a svých předchozích zkušeností generuje relevantní odpověď nebo vykonává požadovanou akci (je schopen zvládnout širokou škálu úkolů, jako je odpovídání na otázky, generování textu v určitém stylu, řešení problémů a mnoho dalších).

 ChatGPT NEní to samé jako vyhledávač (klasický browser), jeho znalosti jsou omezeny na data, na kterých byl trénován (pro volně dostupnou verzi ChatGPT-3,5 = informace volně dostupné na internetu do roku 2021!). V současné době (leden 2024) je placená verze ChatGPT Plus vybavena integrovaným prohlížečem (browser plugin), který mu umožňuje přistupovat k internetu a pracovat s aktuálními informacemi. Toto rozšíření zlepšuje schopnost ChatGPT odpovídat na dotazy vyžadující nejnovější informace. Kromě toho existují další pluginy, které rozšiřují schopnosti ChatGPT v různých oblastech, jako je přístup k databázím, specifickým nástrojům nebo aplikacím.

Mezi významné inovace placené verze Plus patří modul pro pokročilou analýzu dat (Data Analysis – více v článku zde) a tzv. Custom GPTs, která umožňují jednotlivcům i organizacím vytvářet vlastní, na míru upravené verze ChatGPT pro specifické potřeby a kontext (více v článku Vytvořte si vlastního chatbota). GPT-V (vision) je další nová modalita, umožňující analýzu obrazových vstupů. Mobilní aplikace ChatGPT nyní navíc i slyší (využívá systém na rozpoznávání mluvené řeči Whisper) a dokáže uživatelům odpovídat realisticky znějícím hlasem (více se dočtete zde). Další novinkou je integrace chatbota s text-to-image nástrojem DALL-E (více informací v článku zde), který umožňuje generovat originální vizuální obsah na základě textových popisů.

Co od Chatbota NEčekejte 

Aktuální informace a události. ChatGPT byl trénován na historických datech a jeho volně dostupná verze ChatGPT-3,5 nemá přístup k aktuálním událostem nebo čerstvým informacím.

Osobní nebo citlivé informace ChatGPT nedokáže poskytnout osobní nebo citlivé informace o konkrétních jedincích nebo organizacích.

Přístup k uzavřeným databázím nebo placeným zdrojům → ChatGPT v základní verzi nemá přístup k uzavřeným databázím nebo placeným zdrojům (raději využijte přístup přes NTK či Sci-Hub). Nicméně, již existují specializované verze CustomGPTs (ResearchGPT, Consensus, SciSpace), které mohou platícím uživatelům Plus verze nabídnout pokročilé možnosti v oblasti akademického a vědeckého výzkumu, včetně přístupu k odborným databázím a článkům.

Expertní znalosti v úzkých oborech Ačkoliv ChatGPT má širokou znalost různých témat, nemusí mít expertní znalosti v úzkých nebo specializovaných oborech.

Vyřešení etických dilemat nebo poskytnutí morálního vedení → ChatGPT nemá schopnost posuzovat etická dilemata nebo poskytovat morální vedení, protože tyto záležitosti závisí na lidském úsudku a hodnotách.

Predikce budoucnosti nebo přesné odhady → ChatGPT nedokáže předpovědět budoucnost nebo poskytnout přesné odhady, protože založeno na historických datech a nemá schopnost analyzovat neznámé proměnné.

Tato omezení je důležité brát v úvahu při použití ChatGPT pro výzkum, komunikaci nebo jiné účely, aby se předešlo nesprávným očekáváním nebo zklamání! Vždy počítejte s tím, že si chatbot může vymýšlet (halucinovat), protože nedokáže rozpoznat pravdivost vlastních zdrojových dat a jeho výstupy vždy kriticky ověřujte! Pokud vám poskytne přímé reference (např: DOI, ISBN, či věrohodně tvářící se kompletní citace), s velkou pravděpodobností nebudou reálné. 

Co od Chatbota naopak očekávat můžete

 • Rychlé získání informací o širokém spektru témat → ChatGPT může poskytnout užitečné informace a kontext pro různá témata a obory.
 • Generování nápadů a brainstorming → ChatGPT může pomoci s nápady na projekty, psaní článků nebo řešení problémů.
 • Tvorba textu a korektury → ChatGPT může pomoci s návrhy textů, úpravou gramatiky nebo stylistikou.
 • Základní programátorská pomoc a podpora → ChatGPT může poskytnout nápady, tipy a základní řešení pro programátorské problémy nebo úkoly.
 • Výuka a vzdělávání → ChatGPT může sloužit jako doplňkový zdroj pro výuku a vzdělávání, poskytování jednoduchých vysvětlení a příkladů.
 • Jazyková praxe a překlad → ChatGPT může pomoci s překlady, výukou jazyků a zdokonalováním jazykových dovedností.
 • Zábava a konverzace → ChatGPT může být použit pro zábavu, hraní textových her nebo jako konverzační partner.
 • Osobní asistent a plánování → ChatGPT může pomoci s organizací úkolů, plánováním času a řešením běžných problémů.

Více info o tom , jak to funguje si přečtěte zde

Jak se správně ptát

Pokud nemáte v plánu si vyloženě s chatbotem jen příjemně zaprokrastinovat, promyslete si dobře předem, co přesně chcete vědět/zjistit/provést, protože zde více než kde jinde platí známé: “Na blbou otázku, blbá odpověď!”

Prompt (zadání) je vstupní text nebo otázka, kterou uživatel předkládá chatbotovi. Prompt slouží k navození konkrétního tématu nebo úkolu, na který AI model generuje odpověď nebo vykonává požadovanou akci. Prompty mohou být různě komplexní, od jednoduchých otázek až po složité instrukce, a jejich formulace ovlivňuje kvalitu a relevantnost odpovědi AI modelu. Preferovaným jazykem je angličtina – výsledek si můžete přeložit např. pomocí DeepL, ale ani v češtině si nevede špatně. 

POZOR: ChatGPT má omezenou paměťovou kapacitu (v rámci jedné konverzace = série navazujících promptů a odpovědí v jednom souvislém vlákně), která je kolem 1500 slov pro volně dostupnou verzi (pozn. pro znalejší 2048 tokenů). Pokud konverzace přesahuje tento limit, začne chatbot ztrácet starší informace, protože se soustředí na novější. Je důležité si uvědomit, že pokud potřebujete, aby se vrátil k nějakému dřívějšímu bodu konverzace nebo pokud potřebujete, aby zohlednil nějaké důležité informace, je nejlepší mu je znovu poskytnout nebo připomenout kontext.

Základní pravidla pro psaní účinných promptů:

 • Buďte konkrétní a jasní → Formulujte otázky nebo tvrzení co nejjasněji a přesněji, aby se zabránilo nejasnostem a získali jste relevantní odpovědi.
 • Uveďte kontext → Poskytněte potřebné informace, aby model lépe pochopil téma a poskytl přesnější odpovědi.
 • Používejte postupné nebo číslované otázky → Rozdělte složité téma nebo proces na menší části, což modelu pomůže vytvářet soustředěnější odpovědi.
 • Experimentujte s různými formulacemi → Přeformulujte otázky nebo tvrzení, pokud nedostáváte požadované odpovědi. Mírná změna formulace může vést k lepším výsledkům.
 • Požádejte o příklady nebo vysvětlení → Pro komplexnější a ucelenější odpovědi žádejte model o příklady nebo dodatečná vysvětlení.
 • Omezte délku odpovědi → Zvažte zadání limitu počtu slov nebo znaků pro kratší odpovědi.
 • Zabývejte se možnými předsudky → Výslovně požádejte o nezaujaté nebo vyvážené informace, aby se minimalizovala nezamýšlená zkreslení.
 • Iterujte a upřesňujte → Testujte různé výzvy, analyzujte odpovědi a využijte zpětnou vazbu ke zlepšení výzev pro dosažení lepších výsledků.

Příklady k vyzkoušení:

Prompt (text za dvojtečkou zadejte do textového okna chatbota): Představ si, že jsi učitel přírodovědy a potřebuješ připravit krátkou lekci o fotosyntéze pro žáky základní školy. Jak probíhá proces fotosyntézy u rostlin a jaký je jeho význam pro život na Zemi? Prosím, poskytni stručný, ale ucelený přehled procesu fotosyntézy, včetně hlavních částí a zúčastněných chemických sloučenin. Uveď také, jak fotosyntéza přispívá k udržitelnosti životního prostředí a jak ovlivňuje životní cyklus ostatních organismů. Přidej příklady, které žákům pomohou lépe pochopit tento proces.

nebo

Prompt: Představ si, že jsi učitel přírodovědy a potřebuješ připravit krátkou lekci o fotosyntéze pro žáky základní školy.

 1. Jaký je proces fotosyntézy u rostlin?
 2. Jaké jsou hlavní části a zúčastněné chemické sloučeniny?
 3. Jak fotosyntéza přispívá k udržitelnosti životního prostředí?
 4. Jak ovlivňuje fotosyntéza životní cyklus ostatních organismů?

Prosím, poskytni stručný, ale ucelený přehled procesu fotosyntézy a zodpověz výše uvedené číslované otázky. Přidej příklady, které studentům pomohou lépe pochopit tento proces. Omez svou odpověď na 200 slov nebo méně a zohledni případné předsudky či zkreslení, která by mohla být v informacích obsažena. 

Prompt: Představ si, že jsi vysokoškolský pedagog analytické chemie a potřebuješ připravit přednášku o chromatografii pro bakalářské studenty.

 1. Co je to chromatografie a jaké jsou její hlavní principy?
 2. Jaké jsou základní typy chromatografie a jak se liší?
 3. Jaké jsou hlavní využití chromatografie v analytické chemii?
 4. Jaký je význam chromatografie pro vědecký výzkum a průmysl?

Prosím, poskytni stručný, ale ucelený přehled chromatografie a zodpověz výše uvedené číslované otázky. Přidej příklady, které studentům pomohou lépe pochopit toto téma, například jakým způsobem se chromatografie používá pro oddělování složek směsi. Zohledni případné předsudky či zkreslení, která by mohla být v informacích obsažena, například při diskusi o výhodách a nevýhodách různých typů chromatografie.

Užitečné fráze pro psaní promptů

 • Jednoduše řečeno, jak …funguje princip elektromagnetické indukce?
 • Vyjmenuj hlavní kroky k ..provedení titrace v analytické chemii.
 • Uveď stručné shrnutí principu fungování … jaderného reaktoru.
 • Prober výhody a nevýhody …použití fosilních paliv jako zdroje energie.
 • Vysvětli na příkladu pojem  …termodynamický rovnovážný stav.
 • Srovnej a porovnej …sladkovodní a mořské ekosystémy a jejich biologickou rozmanitost.
 • Jaké jsou klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při …výběru materiálů pro solární panely?
 • Popiš historické pozadí …objevu DNA a jejího významu pro genetiku.
 • Jaká jsou potenciální rizika a přínosy …genetického inženýrství v zemědělství?
 • Mohl bys poskytnout alternativní pohled na …teorii evoluce a její vliv na současné vědecké myšlení?

Použitím těchto užitečných frází a jejich kombinací můžete vytvářet prompty, které podnítí ChatGPT k poskytnutí cílenějších a relevantnějších odpovědí. Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je jasnost a konkrétnost vašich promptů.

Příklady

Prompt: Představ si, že jsi učitel ekologie a chceš připravit krátkou lekci pro středoškolské studenty na téma globálního oteplování.

 1. Jednoduše řečeno, co je globální oteplování a jaké jsou jeho hlavní příčiny?
 2. Srovnej a porovnej dopady globálního oteplování na arktické a antarktické ledovce.
 3. Vyjmenuj hlavní kroky k snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění dopadů globálního oteplování.
 4. Prober výhody a nevýhody různých zdrojů obnovitelné energie ve vztahu k jejich schopnosti snížit emise skleníkových plynů.
 5. Jaké jsou klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při zavádění opatření na úrovni vlády pro boj proti změně klimatu?
 6. Popiš historické pozadí průmyslové revoluce a její vliv na současný stav klimatu.
 7. Jaká jsou potenciální rizika a přínosy geoengineeringu jako možného řešení pro zmírnění globálního oteplování?

Prosím, poskytni ucelený přehled problematiky globálního oteplování, zodpověz výše uvedené otázky a zahrň konkrétní příklady, které by pomohly studentům lépe pochopit toto téma. Vysvětli na příkladu pojem skleníkový efekt a jeho vztah k globálnímu oteplování. Mohl bys také poskytnout alternativní pohled na přístupy k řešení problému globálního oteplování?

Přiřazování rolí při psaní promptů

Přiřazování rolí při psaní promptů modelu ChatGPT může zlepšit kontext, zaměření na odbornost, kreativitu a personalizaci odpovědí. Tímto způsobem můžete lépe řídit odpovědi modelu a získat užitečnější a přesnější informace.

Prompt: Staň se mým profesorem fyziky na vysoké škole a jednoduše vysvětli Heisenbergův princip neurčitosti.

Prompt: Chovej se jako odborník na kvantovou mechaniku a diskutuj o rozdílech mezi kvantovou a klasickou fyzikou.

Prompt: Představ si, že jsi výzkumný pracovník a popiš, jak provést experiment na ověření zákona zachování energie

Prompt: Předstírej, že jsi expert na teorii relativity a poskytni stručné shrnutí důsledků, které má tato teorie na čas a prostor.

Kladení otázek k tématu chatbotem (Chatbot se může ptát vás)

Otázky mohou pomoci zpřesnit vaše myšlenky a cíle, podnítit hlubší diskusi o daném tématu a přinést nové perspektivy nebo úhly pohledu, které jste možná dříve nezvážili. Dále může interaktivní konverzace s otázkami a odpověďmi podporovat kritické myšlení a zvědavost, což může vést k lepšímu porozumění a osobnímu růstu.

Prompty s “otevřeným koncem“ → Zkoumám některé matematické koncepty týkající se lineární algebry. Jaké otázky bys mi mohl položit k diskusi o tomto tématu?

Žádost o vysvětlení →  “Přemýšlím o významu vlastních čísel a vlastních vektorů. Mohl bys mi položit několik otázek, abychom se tímto konceptem hlouběji zabývali?“

Zeptejte chatbota na názor →  „Jaký je tvůj názor na různé metody řešení diferenciálních rovnic? Jaké otázky bys mi mohl položit k tomuto tématu?“

Výslovně vybízejte k otázkám →  „Zajímám se o topologii a její aplikace. Můžeš mi položit několik otázek, které mi pomohou toto téma prozkoumat?“

Představte výzvu nebo problém →  „Mám potíže s pochopením Fourierovy transformace. Jaké otázky bych si měl klást, abych lépe porozuměl tomuto konceptu?“

Zdůrazněte zvědavost →  „Jsem fascinován matematickými modely v ekonomii. Neváhej se mě zeptat na cokoliv, co tě zajímá, rád se o to podělím.“

Few-shot-prompting technika

Few-shot prompting je technika, která se používá k vedení modelů umělé inteligence, jako je GPT-4, při generování přesnějších a relevantnějších odpovědí tím, že se jim poskytne omezený počet příkladů nebo ukázek. To pomáhá modelu lépe pochopit kontext a požadovaný formát odpovědi.

Prompt: (pozn.: oba následující příklady i s odpovědí zadává uživatel, jedná se o jediný prompt)

Příklad 1:

Uživatel: Co je to genotyp a fenotyp?

AI: Genotyp je soubor všech genů jedince, zatímco fenotyp je soubor pozorovatelných vlastností jedince, které jsou výsledkem interakce mezi genotypem a prostředím.

Příklad 2:

Uživatel: Co je Mendelův zákon nezávislého štěpení?

AI: Mendelův zákon nezávislého štěpení říká, že dva nebo více genů se přenáší na potomstvo nezávisle na sobě, pokud se nacházejí na různých chromozomech nebo jsou dostatečně vzdálené na stejném chromozomu.

Uživatel: Jaký je rozdíl mezi dominantní a recesivní alelou?

Tón a způsob komunikace

Ať už použijete zdvořilý tón nebo direktivně přikazujete, chatbot je schopen rozpoznat váš záměr a poskytnout vám informace, které hledáte. Výsledná kvalita a spolehlivost odpovědi by měla být v obou případech srovnatelná. Nicméně, použití zdvořilého tónu může mít některé výhody:

Srozumitelnost →  Zdvořilý tón může objasnit váš záměr a kontext, což může přispět k lepšímu porozumění vašeho požadavku a tím i k přesnější odpovědi.

Komunikační návyky →  Používání zdvořilého jazyka při interakci s umělou inteligencí může posílit dobré návyky v komunikaci s ostatními lidmi.

V konečném důsledku je nejdůležitějším faktorem při komunikaci s AI jasnost a konkrétnost vašeho požadavku. Ať už použijete zdvořilý tón nebo příkaz, pokud je váš požadavek jasný, měl bych být schopen poskytnout vám adekvátní a spolehlivou odpověď.

Nicméně, pokud striktní příkaz omezuje rozsah nebo kontext odpovědi, může to mít vliv na to, jak dobře dokáže chatbot přizpůsobit svou odpověď vašim potřebám. V mnoha případech je lepší strategie nechat mu určitou volnost a prostor a nechat se překvapit. 

Pokud naprosto přesně víte, co chcete a jak má výstup vypadat buďte co nejspecifičtější (striktní, direktivní prompty). V opačném případě dejte chatbotovi více prostoru ve formě “uvolněnější” konverzace.

Příklad striktního promptu – cílem je např. vytvoření úvodu do vědeckého článku na základě textu, který jste sami již napsali

Prompt: Act as an experienced scientific article writer. Identify and correct any grammatical errors, as well as modify the writing style to adhere to a formal scientific language in the provided text. Provide a thoroughly fact-checked and accurate text, ensuring that no information is fabricated or inaccurately portrayed, and adhering strictly to reliable sources and established knowledge: (add your own prepared text)

Prompt: Provide a comprehensive summary of the given text from the perspective of a distinguished (add your field of study) researcher, using a formal scientific language. Carefully analyze the text step by step and compare the summarized information with data available in reputable scientific databases to ensure accuracy and coherence: (add your text)

POZOR! Očekává se, že dokážete reliabilitu výsledného textu vždy kriticky zhodnotit/zkontrolovat! Žádným příkazem chatbota nedonutíte, aby vám poskytl 100% přesná fakta, jen ho vede k tomu, aby si pokud možno vymýšlel (halucinoval)  co nejméně.

Příklad striktního promptu – cíl brainstorming pro Intro/overview k připravované publikaci nebo projektové žádosti

Prompt: Act as an experienced scientific article author. Provide a thoroughly fact-checked and accurate introductory text for an scientific article, ensuring that no information is fabricated or inaccurately portrayed, and adhering strictly to reliable sources and established knowledge on (clearly specify your topic)

Prompt: Napiš návrh výzkumného plánu na zadané téma pro grantovou žádost, který by měl zahrnovat úvod, cíle, metodiku, očekávané výsledky a jejich potenciální dopad. Zajisti, aby text byl srozumitelný, strukturovaný a přesvědčivý, s důrazem na významnost tématu a inovativnost navrhovaného výzkumu. Zadané téma je (doplňte jasně vyspecifikované téma)

Incremental prompting

„Incremental prompting“ je metoda, která se používá při interakci s AI jazykovým modelem, jako je GPT-4, kde úkoly nebo otázky jsou postupně rozšiřovány nebo upřesňovány. Tento přístup se obvykle používá, když chcete získat detailní nebo komplexní odpovědi na své dotazy nebo když chcete postupně prozkoumat různé aspekty daného tématu.

Při použití incremental prompting, začnete s jednoduchým nebo obecným promptem a poté na základě odpovědi AI pokračujete s dalšími, konkrétnějšími otázkami nebo úkoly. Tímto způsobem můžete postupně zkoumat určité téma a získat  velmi detailní informace.

Pokročilejší varianta incremental promptingu –  např. chatbotovi postupně zadáte roli, kontext, recentní informace z vašeho oboru, ale také například soubor metod, které můžete díky vybavení vašeho pracoviště použít a pak ho požádáte, aby v roli vašeho odborného vědeckého poradce navrhl testovatelné hypotézy a z nich vybral ty, které jsou ve vašich možnostech. Dobře vedennou konverzací se můžete dostat až ke konkrétnímu experimental workflow. 

Pokud si nejste jistí kvalitou svého promptu, nechte ho optimalizovat chatbotem

Prompt: Act as a prompt-engineer and optimize the following prompt for improved performance and effectiveness in generating high-quality responses from an AI language model. Consider clarity, conciseness, and specificity when making your recommendations: (add your prompt)

Prompt: Jako zkušený prompt-inženýr optimalizuj následující prompt pro zlepšení výkonu a účinnosti při generování kvalitních odpovědí od AI jazykového modelu. Zohledni jasnost, stručnost a konkrétnost: (vložte původní prompt).

Příklad:

Prompt k optimalizaci: ‚Něco o vědeckém výzkumu, jak to funguje, jaké jsou výsledky a proč je to důležité.‘

Chatbotem optimalizovaný prompt: „Prosím, poskytni stručný a srozumitelný přehled vědeckého výzkumu, jeho základních metod a procesů. Vysvětli, jaké výsledky můžeme očekávat od úspěšného výzkumu a jaký je jeho význam pro společnost a rozvoj lidského poznání.“

Generování tabulek

Chatbot dokáže generovat tabulky na základě textových popisů a formátování. 

Příklad účelu:

Sumarizace dat → Můžete požádat o vytvoření tabulky, která shrnuje klíčové informace nebo data na základě vašeho zadání.

Porovnání informací → Tabulky mohou být užitečné pro srovnání různých položek nebo konceptů podle několika kritérií.

Organizace informací →  Tabulky mohou pomoci s uspořádáním informací do logických a snadno čitelných formátů.

Při žádosti o generování tabulky je důležité být co nejjasnější a konkrétnější ve svém zadání. 

Například:

Prompt: Vytvoř prosím tabulku srovnávající následující evropské hlavní města – Londýn, Paříž, Berlín, Madrid a Řím – podle následujících kritérií: rozloha, počet obyvatel a hustota zalidnění

Prompt: Vytvoř prosím tabulku srovnávající tyto tři léky proti bolesti – paracetamol, ibuprofen a aspirin – podle následujících kritérií: účinná látka, běžná dávka pro dospělé a hlavní vedlejší účinky.

Prompt: Vytvoř prosím tabulku srovnávající následující druhy elementárních částic – elektron, proton a neutron – podle následujících kritérií: hmotnost, náboj a klidová energie. 

GPT-4 by pak mohl generovat tabulku, která zobrazuje tyto informace ve srozumitelném formátu. Mějte na paměti, že jako textový model GPT-4 generuje tabulky ve formě textu, nikoli jako grafické objekty. Výslednou tabulku pak můžete dále upravit nebo analyzovat podle svých potřeb.

Chatbot také dokáže vyextrahovat hodnoty z vámi dodaného textu a vytvořit tabulku dle poskytnutých kritérii, která chcete zahrnout do tabulky. 

Chatbot také umí:

Překládat text → Prosím, přelož následující anglický text do češtiny: (doplňte)

Parafrázovat text → Prosím, přeformuluj následující text do formálního vědeckého jazyka: (doplňte)

Tvořit seznamy  → Prosím, vytvoř seznam… (např. 5 ti největších myslitelů ve fyzice)

Tvořit kontextové výklady → Prosím, poskytni kontextový výklad následujícího… (např. citátu A. Einsteina..)

Navrhovat či opravovat kód při programování → Prosím, zkontroluj a navrhni případné opravy pro následující kód v …(např.  v Pythonu, který má vypočítat faktoriál zadaného čísla..)

Experimentujte, hrajte si, objevujte!!

Nevíte, kde začít?

Příklady promptů pro brainstorming k pedagogické činnosti pro akademiky

Prompt: Navrhni aktualizovaný a modernizovaný sylabus pro vysokoškolský kurz Geometrie (nahraďte vaším kurzem), který zahrnuje nejnovější výzkum, metody a technologie. Zohledněte následující aspekty: cíle předmětu, témata, strukturu kurzu, pedagogické metody a hodnotící kritéria. Ujisti se, že sylabus je přizpůsobený současným potřebám studentů a odráží významnost a inovativnost geometrie v dnešním vědeckém a technologickém prostředí.

Prompt: Navrhni seznam moderních a inovativních výukových metod pro vysokoškolské semináře v předmětu (doplňte), které podporují aktivní účast studentů, zvýší jejich zájem o předmět a podpoří efektivní učení. Zahrň metody, které využívají moderní technologie, interaktivní prvky, spolupráci a kreativní přístupy k řešení problémů. Uveď také krátký popis každé metody a jak by mohla být aplikována v rámci seminářů.

Prompt: Navrhni několik zajímavých a nevšedních otázek týkajících se teorie relativity (nahraďte svým tématem), které by mohly studenty vysokých škol zaujmout a vést k interaktivní diskuzi v rámci vysokoškolského semináře. Tyto otázky by měly být koncipovány tak, aby studenty podněcovaly k přemýšlení, inspirovaly jejich zvědavost a podporovaly jejich kritické myšlení ohledně klíčových konceptů a důsledků teorie relativity (nahraďte svým tématem).

Prompt: Navrhni několik zajímavých a nevšedních témat pro samostatné práce vysokoškolských studentů z oblasti (doplňte svojí oblast), která by vyžadovala spolupráci s ChatGPT. Témata by měla být zaměřena na objevování informací, pochopení výhod a nevýhod použití chatbota a zkoumání jeho potenciálu a omezení v rámci akademického výzkumu a komunikace. Témata by měla podněcovat studenty ke kritickému myšlení a reflexi ohledně možností a výzev spojených s AI technologiemi v moderním vzdělávání.

Příklady promptů pro brainstorming k výzkumné činnosti pro akademiky a studenty

Prompt: Mohl bys mi pomoci navrhnout experimentální plán pro zkoumání vlivu (proměnná) na (závislá proměnná)? Potřebuji rady ohledně volby vhodného experimentálního designu, kontroly závislých a nezávislých proměnných a možných statistických metod pro analýzu výsledků.

Prompt: Jaké jsou nejlepší postupy pro zajištění reprodukovatelnosti a robustnosti mých experimentálních výsledků při zkoumání (doplň problém nebo koncept)? Mohl bys mi poskytnout nějaké tipy pro správné dokumentování experimentálních postupů a ověřování kvality dat?

Prompt: Jaké jsou nejčastější chyby a problémy, které mohou nastat při plánování a provádění experimentů v oblasti (doplň obor výzkumu)? Mohl bys mi poskytnout nějaké návrhy, jak se jim vyhnout nebo je řešit?

Prompt: Jaké jsou nejlepší způsoby, jak efektivně komunikovat a prezentovat výsledky experimentů vědecké komunitě a širší veřejnosti? Mohl bys mi poskytnout nějaké tipy pro psaní vědeckých článků a prezentací výsledků na konferencích?

Prompt: Jakým způsobem bych měl/měla přistupovat k analýze a interpretaci dat získaných z experimentů na téma (doplň problém nebo koncept)? Mohl bys mi poradit, jakými kroky bych měl/měla postupovat při zpracování výsledků a jak zajistit, že mé závěry jsou podloženy důkazy?

Výzkumní pracovníci či studenti mohou tyto prompty upravit podle svých potřeb a získat tak cenné rady a doporučení pro plánování a provádění experimentů.

Příklady promptů užitečných pro studenty

Prompt: Mohl bys mi, prosím, poskytnout podrobný přehled o (doplň problém či koncept)? Potřebuji pochopit základní principy, důležité souvislosti a klíčové aplikace.

Prompt: Mohl bys mi vysvětlit (doplň problém či koncept) pomocí jednoduchého příkladu nebo analogie? Mám potíže s pochopením složitosti tohoto tématu.

Prompt: Jaké jsou běžné chyby nebo nedorozumění, kterých se studenti dopouštějí při učení se (doplň problém či koncept)? Mohli bys mi poskytnout nějaké tipy, jak se vyhnout těmto chybám?

Prompt: Jaké souvislosti má (doplň problém či koncept) s ostatními oblastmi mého studijního oboru? Mohli byste mi poskytnout přehled vztahů mezi tímto konceptem a dalšími souvisejícími tématy?

Studenti mohou tyto prompty upravit tak, aby lépe vyhovovaly jejich potřebám, a získat tak užitečné informace o konkrétních problémech nebo konceptech, se kterými si nevědí rady.

Prompt: Mohl bys mi, prosím, pomoci s vytvořením struktury pro mou bakalářskou práci na téma (doplň)? Potřebuji navrhnout logickou posloupnost kapitol a podkapitol, která zahrnuje úvod, teoretický rámec, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr.

Prompt: Mohli byste mi poskytnout několik tipů a doporučení pro efektivní a jasnou prezentaci (doplň např. metodika nebo analytické techniky) v rámci mé bakalářské práce na téma (doplň)?

Prompt: Jaké jsou nejlepší způsoby, jak efektivně vést literární rešerši pro mou bakalářskou práci na téma (doplň)? Mohl bys mi poskytnout nějaké tipy pro identifikaci klíčových zdrojů a organizaci zjištěných informací?

Prompt: Jakým způsobem bych měl/měla přistupovat k analýze a interpretaci dat ve své bakalářské práci na téma (doplň)? Mohl bys mi poradit, jakými kroky bych měl/měla postupovat při zpracování výsledků?

Prompt: Mohl bys mi poskytnout nějaké tipy pro psaní úvodu a závěru mé bakalářské práce na téma (doplň)? Jak bych měl/měla nastínit své hlavní argumenty a představit svůj přínos pro danou oblast?

Studenti mohou tyto prompty upravit podle svých potřeb a získat tak cenné rady a doporučení pro tvorbu a psaní své závěrečné bakalářské práce.

Další zajímavé/užitečné materiály/odkazy:

UNIVERITAS +  vyjádření Evropské univerzitní  asociace (toto si určitě přečtete)

Průvodce k ChatGPT pro učitele Nové!

Vzdělávací blog z oblasti AI Nové!

Intro to GPT for higher Ed 

Chapters from educators and students guide 

PROSBA NA ZÁVĚR

Velmi bychom ocenili váš feedback! Ať už jste s pomocí Chatbota dosáhli něčeho skutečně užitečného a objevného, nebo jste byli naopak z výsledků zklamaní, prosím, sdělte nám své zkušenosti. Váš feedback nám umožní lépe pochopit, jak chatbot funguje, a pomůže nám při vylepšování tohoto průvodce.

Stejně tak, pokud vám v průvodci chybí nějaké téma, návod či doporučení, neváhejte nás informovat.

Svůj FEEDBACK prosím vkládejte do formuláře ZDE