Bing chat

Interaktivní průvodce pro práci s Bing chat je navržený tak, aby poskytoval uživatelům užitečné informace, cvičné úkoly a důležité odkazy pro efektivní využivání chatbota. Průvodce je pravidelně aktualizován na základě nových poznatků a zpětné vazby účastníků.

Budeme rádi za každou zpětnou vazbu nebo dotaz. V obou případech nám můžete napsat na aireaktor@ujep.cz nebo do


Prohlížeč Microsoft Edge: Bing Chat je součástí prohlížeče Microsoft Edge a je k dispozici zdarma (nutné přihlášení prostřednictvím vlastního účtu u Microsoft).

Mobilní zařízení: Na zařízeních Android a iOS je možné nainstalovat Bing aplikaci 

Přístup k internetu: Na rozdíl od ChatGPT-3.5, má Bing Chat přímý přístup k internetu, což mu umožňuje získávat a vkládat do svých odpovědí nejaktuálnější informace a relevantní odkazy. Je navržen tak, aby konsolidoval zdroje z webu, a tím poskytl uživateli souhrnné a aktuální odpovědi na položené dotazy a zadaná témata.

Možnost vybírat mezi třemi styly konverzace

Kreativní (Creative): Tento styl je zaměřen na podporu inovace a originality. Poskytuje delší, kreativnější a stimulující odpovědi, a v pravděpodobně jako jediný plně využívá kapacity GPT-4 (zatímco ostatní styly jsou založeny na GPT-3.5). Pro maximální využití potenciálu Bing Chatu je tento styl doporučován jako primární volba.

Vyvážený (Balanced): Tento komunikační styl představuje kombinaci kreativity a faktické přesnosti. Poskytuje odpovědi, které jsou vyvážené a komplexní, a umožňuje tak hlubší a obsahově bohatší komunikaci.

Přesný (Precise): Tento styl se zaměřuje na stručnost a přesnost informací. Poskytuje kratší, ale precizní odpovědi, které jsou ideální pro rychlé získání konkrétních faktů.

Možnost pracovat v režimu postranního panelu (umožňuje pracovat s obsahem, který si zrovna prohlížíte)

Co Bing Chat umí?

Vyhledávání a sumarizace informací: dokáže vyhledat informace na webu nebo na aktuální webové stránce a následně je stručně shrnout.

Generování obsahu: je schopen generovat různé typy obsahu, včetně textů, kvízů, kódů, modelů, analýz, hypotéz, návrhů na experimenty, simulací a interpretací těchto výstupů. Pro matematické úlohy je nejvhodnější režim „vyvážený“, ale složitější výpočty zatím příliš dobře nezvládá (pro tyto případy je doporučeno využití Wolfram plug-in k ChatGPT-4 – placená verze).

Asistence při tvorbě vlastního obsahu: je schopen pomoci uživatelům při překladu, tvorbě, přepisování či vylepšování jejich vlastního obsahu a textu.

Vytváření obrázků podle textových popisů: dokáže generovat obrázky na základě textových popisů (využívá model DALL-E 2)

POZOR: Bing Chat má v současné době (k 21.5.2023) v každé konverzaci k jednomu tématu limit 30 otázek. Když dosáhnete tohoto limitu, musíte začít novou konverzaci přičemž dojde ke ztrátě původního kontextu. Je důležité mít tento limit na paměti a přizpůsobit mu vedení dialogu.

Jak se ptát?

Platí obdobná pravidla jako pro práci s ChatGPT, lze využít stejné typy promptů. Doporučujeme si nejprve podrobně projít dřívější workshop: Jak na ChatGPT

Příklady pro studenty (zkuste si porovnat výstupy na oba typy otázek v různých stylech kreativní/vyvážený/přesný)

Buďte konkrétní a detailní: Například místo „Jak probíhá DNA replikace?“ zadejte „Jak probíhá semi-konzervativní replikace DNA na molekulární úrovni?“.

Definujte kontext: Například místo „Jaké jsou nejnovější objevy v oblasti astrofyziky?“ zadejte „Jaké jsou nejnovější objevy v oblasti astrofyziky týkající se černých děr do roku 2023?“.

Upravte časové vymezení: Například místo „Kdy byl objeven prvek helium?“ zadejte „V jakém roce byl poprvé izolován prvek helium?“.

Požádejte o určitý formát odpovědi: Například místo „Jaké jsou základy kvantové fyziky?“ zadejte „Můžeš mi popsat základy kvantové fyziky ve formě jednoduchých kroků pro začátečníky?“.

Poskytněte omezení: Například místo „Co je teorie relativity?“ zadejte „Můžeš mi shrnout základy Einsteinovy teorie relativity do 250 slov?“.

Žádejte o dodatečné otázky pro lepší pochopení: Pokud je otázka komplexní nebo mnohoznačná, vyzvěte AI k položení dodatečných otázek. Například místo „Jak se provádí genové editace pomocí CRISPR-Cas9?“ můžete říci: „Chci vědět více o genové editace pomocí CRISPR-Cas9. Můžeš mi položit nějaké doplňující otázky, abys lépe pochopil, na co se konkrétně ptám?“.

Rozlište své znalosti: Pokud máte na dané téma předchozí znalosti, neváhejte to AI říct. Například místo „Jak funguje fotonová teorie?“ můžete říci: „Rozumím základům fotonové teorie, ale můžeš mi vysvětlit, jak se využívá v kvantové optice?“.

Vyjasněte účel vaší otázky: Pokud hledáte informace pro konkrétní účel, uvádějte to v otázce. Například: „Potřebuji psát esej o vlivu globálního oteplování na rostlinstvo. Můžeš mi poskytnout nějaké aktuální studie nebo zdroje na toto téma?“.

Zkuste formulovat otázku jinak: Pokud na první pokus nedostanete odpověď, kterou hledáte, zkuste přeformulovat svou otázku. Například místo „Jaké jsou typy RNA?“ zkuste „Jak se liší různé typy RNA a jaké jsou jejich funkce?“.

Použijte poznámky: Pokud máte zájem o něco specifického v rámci širokého tématu, můžete svou otázku doplnit poznámkou. Například: „Můžeš mi vysvětlit teorii strun? Zvláště mám zájem o koncepty jako je supersymetrie a extra dimenze.“

Ujasněte si “názorové” otázky: Pokud se ptáte na otázku, která se může lišit v závislosti na interpretaci nebo názoru, můžete to specifikovat. Například: „Můžeš mi shrnout různé názory na důsledky Brexitu pro britskou ekonomiku?“.

Nechte si vysvětlit komplexní témata: Pokud se snažíte porozumět komplexnímu a obtížnému tématu, můžete Binga požádat, aby vám to vysvětlil jednoduchým způsobem, kterému by porozumělo i desetileté dítě: „Prosím, vysvětli jak funguje regulace transkripce tak, aby tomu porozumělo desetileté dítě.“

Těmito příklady vám chceme ukázat, jak můžete získat od chatbotů kvalitnější a relevantnější odpovědi. Je klíčové si uvědomit, že schopnosti umělé inteligence jsou v interpretaci neurčitě formulovaných otázek omezené. S každou otázkou, kterou definujete jasněji a konkrétněji, výrazně zvyšujete možnost AI poskytnout vám přesnou a užitečnou odpověď.

POZOR: Bing Chat reaguje na kontext a tón vaší komunikace, a jak ho používáte, může ovlivnit jeho výstupy. Bing se od ChatGPT liší ve způsobu interakce s uživatelem (je “náladový” a špatně snáší nátlak:). Jeho reakce a výstupy mohou být ovlivněny tónem vaší komunikace, zdvořilý a konstruktivní přístup může vést k efektivnějšímu dialogu. Pokud poskytnete Bing Chatu zpětnou vazbu, jako například: „Tato konverzace je pro mě velmi poučná, děkuji za pomoc, ale pomohlo by mi lépe pochopit, pokud…“, může na tuto zdvořilou a konstruktivní formu interakce reagovat ochotněji. Na druhou stranu, pokud komunikace vyzní konfrontačně nebo nepřátelsky, Bing Chat se může s odpovědí zdráhat nebo konverzaci přerušit. 

Interakce Bing Chatu s online obsahem (otevřeným v hlavním okně)

Vyhledávání: je schopen vyhledávat konkrétní relevantní informace ve vědeckých pracích, zprávách, esejích či prezentacích.

Analýza: díky svým analytickým schopnostem může extrahovat klíčové informace z těchto publikací, například hlavní myšlenky nebo výsledky/metody výzkumu.

Shrnutí: je schopen přetvořit dlouhé texty do stručných souhrnů, které zachovávají hlavní body a smysl originálních dokumentů.

Porovnávání: může porovnat různé publikace, identifikovat jejich podobnosti a rozdíly, a hodnotit jejich relevanci pro konkrétní téma.

Citace: je schopen citovat publikace v souladu s různými citačními styly a generovat kompletní bibliografie.

Personalizované doporučení: může také doporučovat publikace, které by mohly být pro uživatele relevantní na základě jeho dotazů nebo zájmů.

Bing Chat může vypomoci s vašimi vlastními texty/dokumenty (uvedené funkce jsou dostupné při otevření dokumentu ve formátu PDF v prohlížeči Microsoft Edge)

Přeformulování: může přeformulovat vaše dokumenty pro lepší srozumitelnost, zajímavost či originalitu, vždy s respektem k vašemu cílovému publiku.

Korektura textu: je schopen provést korekturu gramatických, pravopisných a stylistických chyb. Dokonce upozorní na možné případy plagiátorství.

Generování dodatečného obsahu: podle vašich pokynů může doplnit dokumenty o ilustrace, grafy a tabulky.

Zpětná vazba a návrhy: poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu a doporučení pro zlepšení dokumentů dle různých kritérií. Navíc může doporučit relevantní zdroje nebo odkazy pro vaše dokumenty.

Stejně jako ChatGPT i Bing Chat má své limity a ne vždy poskytuje 100% přesné informace:

Nepřesnosti: I přes pokročilou technologii může Bing Chat poskytnout chybné nebo nepřesné informace.

Nutnost ověřování: Vždy je nutné získané informace validovat, kriticky posoudit a ideálně i ověřit.

Konečná odpovědnost: Ať už používáte Bing Chat pro jakýkoliv účel, konečná odpovědnost za použití získaných informací leží na vás, uživatelích!

Další zajímavé/užitečné materiály/odkazy:

Microsoft on Bing

How to use Bing 

Prof. Mollick on the use of Bing chat

pozn.: Pokud neovládáte AJ, doporučujeme k překladu použít např. DeepL.com, který lze získat jako doplněk pro váš prohlížeč a překládat přímo v něm)

PROSBA NA ZÁVĚR

Velmi bychom ocenili váš feedback! Ať už jste s pomocí Chatbota dosáhli něčeho skutečně užitečného a objevného, nebo jste byli naopak z výsledků zklamaní, prosím, sdělte nám své zkušenosti. Váš feedback nám umožní lépe pochopit, jak chatbot funguje, a pomůže nám při vylepšování tohoto průvodce.

Stejně tak, pokud vám v průvodci chybí nějaké téma, návod či doporučení, neváhejte nás informovat.

Svůj FEEDBACK prosím vkládejte do formuláře ZDE